Regulamin

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, dostępny pod adresem  https://www.czerwinskilukasz.pl/regulamin/
 2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator – Łukasz Czerwiński, ul. Libelta 33/2 62-200 Gniezno, lukasz.czerw14@gmail.com;
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej https://czerwinskilukasz.pl
 4. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną – dokonująca zakupu; użyte w niniejszym Regulaminie określenie Klient/Kupujący dotyczy zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę;
 5. Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną – dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 7. Strona Internetowa – prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę serwis internetowy pod adresem: https://czerwinskilukasz.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik ma dostęp do publikowanych treści, w tym artykułów oraz do Sklepu Internetowego;
 8. Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę/Usługodawcę serwis internetowy pod adresem: https://czerwinskilukasz.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zakupu, stając się Klientem/Kupującym;
 9. Zamówienie – dokonanie przez Klienta zakupu wraz z jego opłaceniem;
 10. Treści Cyfrowe bez nośnika – oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, a także określa prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy i Klientów/Kupujących; jak również jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. Do korzystania ze Strony Internetowej oraz Sklepu Internetowego, a w szczególności do dokonania Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Korzystając ze Strony Internetowej, Użytkownik może zamieszczać komentarze pod wpisami, z zachowaniem zasad kultury osobistej.
 4. Komentarze wulgarne, noszące znamiona mowy nienawiści, a także nie będące związane z tematem danego wpisu – mogą zostać usunięte przez Administratora.

§ 3. Warunki zakupów i świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać  przeglądarkę internetową, (oprogramowanie służące do  przeglądania  treści dostępnych w sieci Internet),

c) aktywne konto poczty e-mail.

2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,

b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych –oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg, etc.

3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Serwisie swoje indywidualne konto. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu  wskazany w §1 ust. 2 lub pocztą na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 2.

§ 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oferuje następujące usługi:
  a) konsultacja żywieniowe online,
  b) kontynuacja konsultacji żywieniowej online,
  c) pakiety konsultacji żywieniowej online.
 2. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet licencji niewyłącznych na korzystanie z treści cyfrowych (kursy online, e-booki) oraz sprzedaż produktów fizycznych.
 3. Umowa udostępniania treści cyfrowych bez nośnika zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep Internetowy.
 4. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi wymaga utworzenia konta w Serwisie.
 5. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy lukasz.czerw14@gmail.com lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
 6. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 7. Plany żywieniowe są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-medyczny). Dostarczenie tych informacji jest równoznaczne ze zgoda na przechowywanie ich na dysku twardym Administratora.

§ 5. Procedura składania Zamówień i zawierania Umowy świadczenia usług

 1. Informacje dotyczące oferowanych usług i produktów fizycznych oraz cyfrowych, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71Kodeksu cywilnego.
 2. Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy umożliwia składanie Zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, za wyjątkiem sytuacji, w której przeprowadzane są czynności serwisowe.
 4. Dokonanie zakupu produktu lub usługi wymaga rejestracji w Sklepie
 5. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący:

a) wybiera produkt,
b) poprawnie uzupełnia wszystkie wymagane pozycje w formularzu Zamówienia, podając w szczególności:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy oraz numer NIP – tylko w przypadku Przedsiębiorców,
 • dane adresowe:
 • ulica wraz z numerem budynku i mieszkania,
 • miejscowość i kod pocztowy;
 • adres e-mail,
 • numer telefonu;

6. Potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje ich treść (zaznaczając odpowiednie pole w formularzu);

7. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób niezbędny do realizacji Zamówienia (zaznaczając odpowiednie pole w formularzu);

8. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.Wysyła formularz zgłoszeniowy;

9. Dokonuje płatności w wybrany przez siebie sposób.

10. Wysłanie formularza Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego niesie za sobą obowiązek dokonania płatności.

11. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy świadczenia usługi ze Sprzedawcą.

12. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, zawierającą informacje dotyczące postępowania w sprawie zakupu.

13. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:

 • potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
 • Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 • Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

§ 6. Metody płatności

 1. Podane w Sklepie Internetowym ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 3. W celu otrzymania faktury VAT należy wypełnić odpowiednie pola w formularzu Zamówienia.
 4. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
 5. Kupujący może dokonać płatności za pośrednictwem:
 • systemu płatności elektronicznych,
 • przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w podsumowaniu Zamówienia.

6. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności, w wybrany przez siebie sposób, w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.

7. Zamówione treści cyfrowe są wysyłane w ciągu 24 h od złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

8. Udostępnienie Treści cyfrowych bez nośnika Użytkownikowi następuje:

 • poprzez ich udostępnienie do pobrania na Urządzenie Użytkownika lub instalacji na takim Urządzeniu; albo
 • poprzez udostępnienie Użytkownikowi na za pośrednictwem poczty elektronicznej kodu umożliwiającego uzyskanie dostępu do treści cyfrowych i ich pobranie ze strony internetowej (np. kupon na kurs lub aplikację).

9. Towary fizyczne zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 96 godzin od złożenia zamówienia na adres podany podczas składania zamówienia.

§ 7. Warunki odstąpienia od Umowy

 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia ze Sprzedawcą Umowy świadczenia usługi lub zakupu produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od tej Umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od Umowy możliwe jest po przesłaniu do Sprzedawcy na adres e-mail lukasz.czerw14@gmail.com informacji o decyzji odstąpienia od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Aby termin do odstąpienia od Umowy był zachowany wystarczy, że zostanie przesłana przez Konsumenta informacja dotycząca wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Odstąpienie Konsumenta od Umowy skutkuje uznaniem Umowy za niezwartą.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności.
 6. Płatności zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę, która nie będzie wiązała się z wystąpieniem dla niego jakichkolwiek kosztów.
 7. W przypadku zrealizowania przez Sprzedawcę usługi szkoleniowej, Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres e-mail lukasz.czerw14@gmail.com
 2. W celu prawidłowej weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, osoba składająca reklamację powinna zawrzeć następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • adres do korespondencji – jeżeli preferowaną formą odpowiedzi jest poczta tradycyjna,
 • data i numer złożonego Zamówienia,
 • przedmiot reklamacji,
 • dokładny opis wady,
 • żądania za zaistniałe wady,
 • preferowany sposób otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i przekaże swoją odpowiedź w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnie jej otrzymania.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na własny koszt

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń.
 2. W szczególności Konsument może skorzystać z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Udostępnione przez Klienta dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także wykorzystywania plików cookies zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 11. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej oraz w Sklepie Internetowym, jak również materiały udostępniane Klientowi po zrealizowanym Szkoleniu, a w szczególności treści oraz zdjęcia i grafiki zamieszczone w prezentacjach multimedialnych, stanowią wyłączną własność Usługodawcy i podlegają ochronie, a ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa – szczególnie ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych oraz Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku Konsumentów również przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient, którego adres mailowy znajduje się bazie Sprzedawcy, zostanie mailowo poinformowany o każdej zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany w Regulaminie mają zastosowanie do Umów zawartych po ich wprowadzeniu i nie mają zastosowania do Umów wcześniej zawartych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.07.2020  i ma zastosowanie do Umów zawartych od tego dnia.